"HITAHY ANAO anie ILAY MPAHARY ka HIARO ANAO. HAMPAMIRAPIRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka HAMINDRA FO ANAO. HANANDRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka hanome anao FIADANANA" (Bokin' ny Fanisana 6:24-26).

mercredi 4 août 2010

RAFITRY NY FANJAKAN' I MADAGASIKARA:Lalàm-panorenana manaja an’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, ary mifototra amin' ny Baiboly Tenin'Andriamanitra, manaiky fa Jesosy Kristy no Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo, manaja ny Soatoavina sy ny Kolotsainam-pirenena.


I. ANARANA: FANJAKAN' I MADAGASIKARA.

II. RAFITRA: FANJAKANA (fa tsy repoblika intsony).

- Fanjakana Foibe:
- Fanjakana isam-paritra:
- Faritra.
- Firaisana.
- Fivondronam-pokontany.
- Fokontany.

III. VONDRONA ITSINJARAM-PAHEFANA:

1. ROVAM-PANJAKANA:
- Mpanjaka no Filoham-Panjakana (voafidin'Andriamanitra).
- Fihaonamben’ ny Ampanjaka manerana an' i Madagasikara.
- Filankevitry ny Rovam-Panjakana.

2. FILANKEVITRY NY MPISORONA.
(tsy miankina amin' ny fitondram-panjakana)

3. ASA MPANAO LALANA:
- Antenimieran’Andriana (na Raiamandreny isam-poko fa tsy antoko politika).
- Antenimieram-Bahoaka (Solontena isam-poko fa tsy antoko politika).

4. ASA FITSARANA:
- Fitsarana Nenti-Paharazana (Dina).
- Fitsarana Vaovao (Tribonaly).

5. ASA MPANATANTERAKA:
- Ny Governemanta: Praiministra sy Ministra Roambinifolo ary miampy Sekreteram-Panjakana.
- Ny Rantsa-mangaika ny Governemanta amin' ny Fanjakana isam-paritra.


6. FILANKEVITRA MIKASIKA NY KOLOTSAINA SY TOE-KARENA ARY FIARAHA-MONINA.
- Filankevitra ara-Kolotsaina (Akademia, Federasiona ny Mpanakanto, Fivondronan'ny Mpampianatra Oniversite, ny Mpahay Tantara sy Fomba, ny Mpikabary ...)
- Filankevitra ara-Toekarena (Sim, Fivpama, Holalfitry sy Fivondronan' ny Mpanao Hai-Trano, ny Injeniera, ny Mpivarotra ny Mpiasa, ny Tantsaha...).
- Filankevitra ara-Piaraha-monina (Holafitry ny Dokotera, ny Paramed, ny Mpisolovava, Fivondronan' ny Mpianatra, ny Mpiasa, ny Tanora, ny Mpiaro ny Tontolo iainana, Pnosc, Ccoc, Cnosc...)

(misy ny federasiona, vondrona, syndicats, holafitra, fivondronana, fihaonamben' ny mpiasa isan-karazany rehetra).


Fanamarihina:

- Fepetra iraisana amin' ireo tompon'andraikitra rehetra: Olona manaja an'Andriamanitra Andriananahary, mandeha amin' ny Fahamarinana, tsy manao kolikoly, tsy mpivarotra tanindrazana."Dia ho FANJAKA-MPISORONA sy ho FIRENENA MASINA ho Ahy hianareo"(Eksodosy 19:6).

"MITSANGANA, MIHAZAVA, fa TONGA NY FAHAZAVANAO, ary NY VONINAHITR' I IHWH EFA MIPOSAKA AMINAO" (Isaiah 60:1).Ny Andriana Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikara.
(c) Copyright. 


(c) Copyright.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.