"HITAHY ANAO anie ILAY MPAHARY ka HIARO ANAO. HAMPAMIRAPIRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka HAMINDRA FO ANAO. HANANDRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka hanome anao FIADANANA" (Bokin' ny Fanisana 6:24-26).

vendredi 17 juin 2011

FANJAKANA KRISTIANA NO SITRAPON' ANDRIAMANITRA HO AN' I MADAGASIKARA :

-HAFATR' ANDRIAMANITRA HO AN' NY FIRENENA :Ry Havana malala ao amin' i Jesoa Kristy,


Miarahaba anareo amin' ny anaran' i Jesoa Kristy, Tompo sy Mpamonjy antsika.

Ny zava-dehibe indrindra amin' ny fiainana eto an-tany dia ny fandraisana ny Famonjena ao amin' i Jesoa Kristy Tompo mba handovana ny Fanjakan' ny Lanitra, araka ny Tenin'Andriamanitra manao hoe: "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany Lahitokana (Jesoa Kristy), mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hànana fiainana mandrakizay" (Jaona 3:16).

Manaraka izany, ny Vavaka nampianarin' i Jesoa Kristy Tompo dia milaza hoe:...Ho tonga anie ny Fanjakanao. Atao anie ny Sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra...". Ary raha ny fiainam-pirenena no jerena dia betsaka ny zava-miafina mikasika an’ i Madagasikara. Fa ampahany ihany no holazaina eto :

FANJAKANA MANKATOA AN’ANDRIAMANITRA ANDRIANANAHARY, YHWH, Andriamanitr’Israely (Deotoronomia 28 :1-14), ary FANJAKANA KRISTIANA manarakan’ i JESOA KRISTY, no SITRAPON’ ANDRIAMANITRA, raha namorina ny Lanitra sy ny Tany Izy.

Ary ny Mpanjaka Ranavalona II dia efa nanambara, tamin' ny 20 Jolay 1869, fa JESOA KRISTY NO MPANJAKAN’ NY MPANJAKA SY TOMPON’ NY TOMPO (I Timoty 6 :15) eto MADAGASIKARA, ary izay mpanjaka sy ny vahoaka tsy manaraka izany dia voaozona. 

Teo no nanambaràny ho ren-tany ho ren-danitra fa FANJAKANA MANKATOA AN’ANDRIAMANITRA ANDRIANANAHARY, IHWH, Andriamanitr’Israely (Deotoronomia 28 :1-14), ary FANJAKANA KRISTIANA mankatoa an’ i JESOA KRISTY, MPANJAKAN' NY MPANJAKA SY TOMPON' NY TOMPO, no SITRAPON’ANDRIAMANITRA HO AN’ I MADAGASIKARA.


fa tsy fitondrana repoblikana , demokratika, laika, mitondra ozona ho an' ny firenena sy mampahantra ny vahoaka malagasy, izay nentin’ ny mpanjanantany frantsay, ary tsy mankatoa ny Baiboly Tenin’Andriamanitra na koa fitondrana manompo sampy na mivavaka amin’ ny razana na manao pacte satanika.

FIRENEN' ANDRIAMANITRA I MADAGASIKARA, araka ny efa nolazainy tamin' ny mpanompon'Andriamanitra efa taloha ampolo-taona maro. Hoy Jesoa Kristy Tompo: "AHY MADAGASIKARA". Ary Andriamanitra no HAMONJY sy HANAFAKA ny FIRENENA amin’ ny FOMBANY (Teny Fikasan'Andriamanitra ho an' i Madagasikara: Isaiah 60).Miala nenina Izy ankehitriny, kanefa koa manavaka ny Azy sy ny tsy Azy, Andriamanitra Andriananahary IHWH, amin’izao fotoana izao: Ireo rehetra izay tsy mino an’ i Jesoa Kristy sy mbola mieritreritra rafitra repoblikana dia ho harodan’Andriamanitra daholo amin’ ny fotoana tsy hampoizina.
Fa ireo Izay mino an’ i Jesoa Kristy sy vonona hankatoa an’Andriamanitra kosa, amin’ ny FANJAKAM-PISORONA sy FIRENENA MASINA (Eksodosy 19 :6) dia ho hasandrany tsy ho ela intsony (Deotoronomia 28 :1-13).

Hoy Jesoa Kristy Tompo: "EFA NOMENA AHY NY FAHEFANA REHETRA ANY AN-DANITRA SY ETY AN-TANY..." (Matio 28:18).  Ary koa hoe: "IZAHO MOMBA ANAREO MANDRAKARIVA AMBARA-PAHATONGAN' NY FAHATAPERAN' IZAO TONTOLO IZAO" (Matio 28:20).


HO AN' ANDRIAMANITRA IRERY IHANY NY VONINAHITRA !


Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA, PhD,
Docteur en Théologie (United-States of America).

-
(c) Copyright.

JESOSY KRISTY : MPANJAKAN' NY MPANJAKA SY TOMPON' NY TOMPO :


-


- Hoy Ilay Mpahary YHWH tamin' i Abrahama: "...dia hahatonga anao ho FIRENENA LEHIBE Aho sady HITAHY ANAO sy HAHALEHIBE NY ANARANAO, ary ho FITAHIANA TOKOA IANAO; ary HITAHY izay MANISY SOA ANAO Aho, fa HANOZONA IZAY MANOZONA ANAO; ary AMINAO NO HITAHIANA NY FIRENENA REHETRA AMBONIN' NY TANY" (Genesisy 12:2-3).


- Hoy Ilay Mpahary YHWH tamin' i Abrahama:  "...satria efa nataoko ho RAIN' NY FIRENENA MARO HIANAO. Dia hahamaro ny taranakao indrindra Aho, ka hataoko ho FIRENENA MARO HIANAO; ary hisy MPANJAKA MARO hiseho avy aminao." (Genesisy 17:5-6).


" Ary haoriko ny FANEKEKO HO AMIKO SY HO AMINAO MBAMIN' NY TARANAKAO MANDIMBY ANAO hatramin'ny taranaka fara mandimby, ho FANEKENA MANDRAKIZAY, mba ho ANDRIAMANITRAO SY NY TARANAKAO MANDIMBY ANAO AHO." (Genesisy 17:7).


" Mandrenesa hianareo, ry MPANJAKA, Mihainoa hianareo, ry ZANAKANDRIANA ! Izaho indrindra no hihira ho an'i YHWH; Hankalaza an'i YHWH, Andriamanitry ny Israely, aho". (Mpitsara 5:3)." Indro, ny MPANJAKA hanjaka amin' ny fahamarinana, ary ny ZANAKANDRIANA hanapaka amin'ny rariny" (Isaiah 32:1)." Ny MPANJAKA hahita ka hitsangana, ary ny ZANAKANDRIANA koa, ka dia hiankohoka noho ny amin'i YHWH, Izay mahatoky dia ny Iray Masin'ny Isiraely, izay efa nifidy Anao." (Isaiah 49:7)." Sambatra ianao ry Firenena, raha ny MPANJAKANAO dia TENA ANDRIANA" (Mpitoriteny 10:17).


" Fa toy izao no nitiavan' YHWH izao tontolo izao: Nomeny ny Zanany Lahitokana (Jesosy Kristy) mba tsy ho very IZAY REHETRA MINO AZY fa HANANA FIAINANA MANDRAKIZAY " (Jaona 3:16).


" Izaho mananatra anao eo anatrehan'IHWH, Izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i KRISTY JESOSY, Izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'i Pontio Pilato, mba hotehirizinao tsy hanan-tsiny amam-pondro hatramin'ny fisehoan'i JESOSY KRISTY TOMPONTSIKA izany didy izany; ny Andriana finaritra sady tokana, MPANJAKAN' NY MPANJAKA sy TOMPON' NY TOMPO, no haneho izany amin'ny fotoany; Izy ihany no manana ny tsi-fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo hatonina Izay tsy hitan'ny olona sady tsy hainy jerena; ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amena ! " (I Timoty 6:13-16).


" Ireo dia hiady amin'ny Zanak'ondry (Jesosy Kristy), ary ny Zanak'ondry haharesy azy, satria TOMPON' NY TOMPO sy MPANJAKAN' NY MPANJAKA Izy, ary haharesy azy koa izay momba Azy, dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky." (Apokalypsy 17:14).


" Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny Izy (Jesosy Kristy) manao hoe: MPANJAKAN'NY MPANJAKA SY TOMPON'NY TOMPO." (Apokalypsy 19:16).


" Ary ny FIRENENA MARO no handeha amin'ny Fahazavàny; ary ny MPANJAKAN' NY TANY dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny" (Apokalypsy 21:24).


-
(c) copyright.