"HITAHY ANAO anie ILAY MPAHARY ka HIARO ANAO. HAMPAMIRAPIRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka HAMINDRA FO ANAO. HANANDRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka hanome anao FIADANANA" (Bokin' ny Fanisana 6:24-26).

samedi 20 novembre 2010

FANJAKAN'I MADAGASIKARA, FANJAKAN' NY FAHAMARINANA Ny FANJAKAN'I MADAGASIKARA, FANJAKA-MPISORONA, dia miorina amin' ny BAIBOLY, TENIN'ANDRIAMANITRA, miori-paka amin' ny DIDY FOLO, ary manaiky fa Ilay Zanakandriamanitra avy any an-danitra, JESOA KRISTY, no MPANJAKAN' NY MPANJAKA SY TOMPON' NY TOMPO, any an-danitra sy ety an-tany, ary indrindra eto Madagasikara.

Araka ny vavaka nataon'i Jesoa Kristy Tompo manao hoe « Ho tonga anie ny fanjakanao! », any an-danitra sy ety an-tany, dia taratry ny Fanjakan'Andriamanitra, eto amin'ity Nosy malalantsika ity, ny FANJAKAN'I MADAGASIKARA, FANJAKA-MPISORONA.Hoy ny Tenin'Andriamanitra: Ny Fanjakan’Andriamanitra? “… tsy amin’ny fihinanana sy ny fisotroana, fa FAHAMARINANA sy FIADANANA ary FIFALIANA ao amin’ny FANAHY MASINA” (Romana 14:5).  Fa “NY FAHAMARINANA MANANDRATRA NY FIRENENA" (Ohabolana 14:34) ary MAMPAHATEZA ny FANJAKANA (Isaiah 32:1).

 Ary koa: "Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy YHWH, dia hevitra hahatonga FIADANANA fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany" (Jeremia 29:11),fa tsy fitaintanan-dava.  Dia hoy Jesosy: “...mba ho ao aminareo ny FIFALIAKO, ka ho tanteraka ny FIFALIANAREO" (Jaona 15:10,11).

 Hoy ilay raiamandreny ara-panahy iray: Ny fehin’izany dia FAHASAMBARANA, izay tadiavin’ny olona sy katsahin’ny firenena rehetra. Tanteraka izany fahasambarana izany rehefa lalainy ny SITRAPON'ANDRIAMANITRA sy ny FAHAMARINANA.

 Fa fahavoazana sy fahabotriana kosa no ateraky ny fanoherana an’Andriamanitra sy ny sitrapony. "Fa tsy Sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona" (Jeremia 3:33), fa ny HAHASAMBATRA azy. Ary tiany ho tanterahina eo amin’ny isaky ny FIRENENA koa izany, 
fa "SAMBATRA IZAY FIRENENA IZAY MANANA AN'I YHWH HO ANDRIAMANINY" (Salamo 33:12a; 144:15b), dia ny FIRENENA ANJAKAN' NY FAHAMARINANY.

 Raha tsy izany, dia mampamoaka ny amin’ny fitondrana ny tany sy ny firenena Izy mba hanjakan’ny FAHAMARINANA hahatonga FIADANANA eo aminy. 

 Fa Izy no TOMPON' NY FANJAKANA SY NY HERY ARY NY VONINAHITRA (Matio 6:13 nota 7), ary “An’i YHWH ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy” (Salamo 24:1).

Ny Fikendreny dia ny hahatanteraka ny tonom-bavaka nampianarin’ny Tompo manao hoe:“HO TONGA ANIE NY FANJAKANAO. ATAO ANIE NY SITRAPONAO, ETY AN-TANY TAHAKA NY ANY AN-DANITRA ! ”.

 Amen !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.