"HITAHY ANAO anie ILAY MPAHARY ka HIARO ANAO. HAMPAMIRAPIRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka HAMINDRA FO ANAO. HANANDRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka hanome anao FIADANANA" (Bokin' ny Fanisana 6:24-26).

samedi 20 novembre 2010

FANJAKAN'I MADAGASIKARA, FANJAKAN' NY FAHAMARINANA Ny FANJAKAN'I MADAGASIKARA, dia miorina amin' ny BAIBOLY, TENIN'ANDRIAMANITRA (Salamo 119:105), miori-paka amin' ny DIDY FOLO (Eksodosy 20), ary manaiky fa Ilay Zanakandriamanitra avy any an-danitra, JESOA KRISTY, no MPANJAKAN' NY MPANJAKA SY TOMPON' NY TOMPO (1 Timoty 6:15), any an-danitra sy ety an-tany, ary indrindra eto Madagasikara.

Araka ny vavaka nataon'i Jesoa Kristy Tompo manao hoe « ...Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny Sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra...'' (Matio 6:10), any an-danitra sy ety an-tany, ny FANJAKAN' I MADAGASIKARA, FANJAKA-MPISORONA SY FIRENENA MASINA dia taratry ny Fanjakan'Andriamanitra.Hoy ny Tenin'Andriamanitra: Ny Fanjakan’Andriamanitra? “… tsy amin’ny fihinanana sy ny fisotroana, fa FAHAMARINANA sy FIADANANA ary FIFALIANA ao amin’ny FANAHY MASINA” (Romana 14:5).  Fa “NY FAHAMARINANA MANANDRATRA NY FIRENENA" (Ohabolana 14:34) ary MAMPAHATEZA ny FANJAKANA (Isaiah 32:1).

 "...Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy YHWH, dia hevitra hahatonga FIADANANA fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany" (Jeremia 29:11),fa tsy fitaintanan-dava.  Dia hoy Jesoa Tompo: “...mba ho ao aminareo ny FIFALIAKO, ka ho tanteraka ny FIFALIANAREO" (Jaona 15:10,11).

 "Fa tsy Sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona" (Jeremia 3:33), fa ny HAHASAMBATRA azy. Ary tiany ho tanterahina eo amin’ny isaky ny FIRENENA koa izany, 
fa "SAMBATRA IZAY FIRENENA IZAY MANANA AN'I YHWH HO ANDRIAMANINY" (Salamo 33:12a; 144:15b), dia ny FIRENENA ANJAKAN' NY FAHAMARINANY.


 Fa Izy no TOMPON' NY FANJAKANA SY NY HERY ARY NY VONINAHITRA (Matio 6:13 nota 7), ary “An’i YHWH ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy” (Salamo 24:1).

JESOA KRISTY, ILAY ILALANA SY FIANANA ARY FAHAMARINANA (Jaona 14:6) no efa nampianatra antsika ilay Vavaka manao hoe: “....HO TONGA ANIE NY FANJAKANAO. ATAO ANIE NY SITRAPONAO, ETY AN-TANY TAHAKA NY ANY AN-DANITRA ! ”.


Dia ho an' Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra, ao amin'i Jesoa Kristy, Andriamanitra tonga nofo, Ilay Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo !

 Amen !

Prince Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Lehiben' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka eto Madagasikara.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.