"HITAHY ANAO anie ILAY MPAHARY ka HIARO ANAO. HAMPAMIRAPIRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka HAMINDRA FO ANAO. HANANDRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka hanome anao FIADANANA" (Bokin' ny Fanisana 6:24-26).

dimanche 14 novembre 2010

BOKIN' ISAIAH 60 : TENY FIKASAN' ANDRIAMANITRA MIKASIKA AN' I MADAGASIKARA:

-

Indro zaraina amintsika ny Bokin' ISAIAH 60, izay TENY FIKASAN'ANDRIAMANITRA mikasika an' i MADAGASIKARA manokana, izay nampitondrainy an' i Mama Volahavana Germaine, izay efa nampiakarin'i Jesosy Kristy im-pito tany an-danitra, ary ho tanterahan' ILay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany, IHWH, tsy ho ela intsony eto amin' ny firenena:1 " MITSANGANA, MIHAZAVA, fa TONGA NY FAHAZAVANAO, ary NY VONINAHITR' I IHWH EFA MIPOSAKA AMINAO.

2 Fa, indro, ny aizina manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena; fa AMINAO KOSA NO IPOSAHAN' I IHWH, ary AMINAO NO ISEHOAN' NY VONINAHINY.

3 Ary NY FIRENENA MANATONA NY FAHAZAVANAO, ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratan'ny fiposahanao.

4 Atopazy manodidina ny masonao ka jereo! Izy rehetra dia mivory ka mankaty aminao; NY ZANAKAO-LAHY DIA AVY LAVITRA, NY ZANAKAO-VAVY DIA SAKELEHINA.

5 Ary hahita izany ianao ka ho miramirana, dia hiemponempona sady hohalehibiazina ny fonao; fa HO ENTINA HO ANAO NY HAREN'NY RANOMASINA, ary HAFINDRA HO ANAO NY FANANAN'NY FIRENENA.

6 Ho feno ny rameva betsaka ao aminao, dia ny rameva tanora avy any Midiana sy Efaha, samy avy any Sheba izy rehetra; volamena sy ditin-kazo mani-pofona no ho entiny, ary ny fiderana an'i IHWH no teny mahafaly hambarany.

7 Ny ondry aman'osy rehetra any kedara dia hangonina ho ao aminao, ary ny ondrilahin'i Nebaiota hanompo anao; hiakatra amin'ny fankasitrahana ho eo ambonin'ny alitarako ireo, ary hataoko be voninahitra ny Tranon'ny Voninahitro.

8 Iza moa ireto manidina tahaka ny rahona ary tahaka ny voromailala ho amin'ny varavarankeliny?

9 Fa IZAHO no ANDRASAN' NY NOSY, ary ny sambon'i Tarsisy ho loha-lalana,
HITONDRA NY ZANAKAO AVY LAVITRA MBAMIN' NY VOLAFOTSINY sy ny VOLAMENANY, ho an'ny anaran'i IHWH ANDRIAMANITRAO sy ho an'ny IRAY MASIN'NY ISRAELY, Satria efa nanome voninahitra anao Izy.

10 Ary ny hafa firenena no hanangana ny mandanao, ary ny mpanjakany hanompo anao; fa tamin'ny fahatezerako no namelezako anao. Ary AMIN'NY FITIAVAKO KOSA NO AMINDRAKO FO AMINAO,

11 Ary HIDANADANA MANDRAKARIVA ny VAVAHADINAO, TSY HIRINDRINA IZY NA ANDRO NA ALINA, HAMPIDIRANA NY HAREN' NY FIRENENA sy ny mpanjakany izay efa voababo ho ao aminao.

12 Fa HO LEVONA IZAY FIRENENA SY FANJAKANA TSY HANOMPO ANAO; ENY, IRENY FIRENENA IRENY HOFONGORANA TOKOA.

13 Ny voninahitr'i Libanona ho tonga aminao, ny hazo kypreso sy ny pina ary ny bokso koa handravahana ny FITOERAKO MASINA, ary HASIAKO VONONAHITRA ny FITOERAN-TONGOTRO.

14 NY ZANAK'IZAY NAMPAHORY ANAO DIA HIONDRIKA EO ANATREHANAO,ary HIANKOHOKA AMIN' NY FALADIANAO IZAY REHETRA NANAMAVO ANAO; ary izy hanao anao hoe TANANAN' I IHWH, ZIONAN'NY IRAY MASIN'NY ISRAELY.

15 Ho solon'ny nahafoizana anao sy ny nankahalana anao ary ny tsy nandehanan'olona namaky anao, dia HASANDRATRO HO REHAREHA MANDRAKIZAY IANAO, eny, HO FIFALIANA HATRAMIN' NY TARANAKA FARA MANDIMBY.

16 Ary hinono amin'ny jentilisa hianao sady hinono amin'ny mpanjaka; ka dia ho fantatrao fa IZAHO IHWH NO MPAMONJY ANAO, ary ILAY MAHERIN' I JAKOBA NO MPANAVOTRA ANAO.

17 Hahatonga VOLAMENA Aho ho solom-barahina, ary hahatonga VOLAFOTSY ho solom-by, ary VARAHINA ho solon-kazo, ary VY ho solom-bato; NY FIADANANA NO HO HATAOKO FANAPAHANA ANAO, ary NY FAHAMARINANA NO HO MPAMPIASA ANAO.

18 Ny fampahoriana tsy ho re eo amin'ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny fari-taninao; ny mandanao dia hataonao hoe FAMONJENA, ary ny vavahadinao hataonao hoe FIDERANA.

19 Tsy ny masoandro intsony no ho fanazavana anao nony andro; ary tsy ny fangarangaran'ny volana no hanazava anao; fa IHWH NO HO FAHAZAVANA ANAO MANDRAKIZAY, ary IHWH NO HO VONINAHITRAO.

20 Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka; fa IHWH NO HO FAHAZAVANAO MANDRAKIZAY, ary ho tapitra ny andro fahalahelovanao.

21 Ary ny OLONAO REHETRA ho MARINA avokoa; hanana ny TANY ho mandrakizay izy, eny, ho VOLY MAITSO eo amin'ny sahako. Asan'ny tanako ho fampisehoam-boninahitra.

22 Ny kely ho TONGA ARIVO, ary ny malemy HO TONGA FIRENENA MAHERY; IZAHO IHWH NO HANAFAINGANA IZANY AMIN' NY FOTOANY".


Amen !
 
-
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.