"HITAHY ANAO anie ILAY MPAHARY ka HIARO ANAO. HAMPAMIRAPIRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka HAMINDRA FO ANAO. HANANDRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka hanome anao FIADANANA" (Bokin' ny Fanisana 6:24-26).

samedi 20 novembre 2010

FANJAKAN'I MADAGASIKARA, FANJAKAN' NY FAHAMARINANA Ny FANJAKAN'I MADAGASIKARA, dia miorina amin' ny BAIBOLY, TENIN'ANDRIAMANITRA (Salamo 119:105), miori-paka amin' ny DIDY FOLO (Eksodosy 20), ary manaiky fa Ilay Zanakandriamanitra avy any an-danitra, JESOA KRISTY, no MPANJAKAN' NY MPANJAKA SY TOMPON' NY TOMPO (1 Timoty 6:15), any an-danitra sy ety an-tany, ary indrindra eto Madagasikara.

Araka ny vavaka nataon'i Jesoa Kristy Tompo manao hoe « ...Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny Sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra...'' (Matio 6:10), any an-danitra sy ety an-tany, ny FANJAKAN' I MADAGASIKARA, FANJAKA-MPISORONA SY FIRENENA MASINA dia taratry ny Fanjakan'Andriamanitra.Hoy ny Tenin'Andriamanitra: Ny Fanjakan’Andriamanitra? “… tsy amin’ny fihinanana sy ny fisotroana, fa FAHAMARINANA sy FIADANANA ary FIFALIANA ao amin’ny FANAHY MASINA” (Romana 14:5).  Fa “NY FAHAMARINANA MANANDRATRA NY FIRENENA" (Ohabolana 14:34) ary MAMPAHATEZA ny FANJAKANA (Isaiah 32:1).

 "...Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy YHWH, dia hevitra hahatonga FIADANANA fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany" (Jeremia 29:11),fa tsy fitaintanan-dava.  Dia hoy Jesoa Tompo: “...mba ho ao aminareo ny FIFALIAKO, ka ho tanteraka ny FIFALIANAREO" (Jaona 15:10,11).

 "Fa tsy Sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona" (Jeremia 3:33), fa ny HAHASAMBATRA azy. Ary tiany ho tanterahina eo amin’ny isaky ny FIRENENA koa izany, 
fa "SAMBATRA IZAY FIRENENA IZAY MANANA AN'I YHWH HO ANDRIAMANINY" (Salamo 33:12a; 144:15b), dia ny FIRENENA ANJAKAN' NY FAHAMARINANY.


 Fa Izy no TOMPON' NY FANJAKANA SY NY HERY ARY NY VONINAHITRA (Matio 6:13 nota 7), ary “An’i YHWH ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy” (Salamo 24:1).

JESOA KRISTY, ILAY ILALANA SY FIANANA ARY FAHAMARINANA (Jaona 14:6) no efa nampianatra antsika ilay Vavaka manao hoe: “....HO TONGA ANIE NY FANJAKANAO. ATAO ANIE NY SITRAPONAO, ETY AN-TANY TAHAKA NY ANY AN-DANITRA ! ”.


Dia ho an' Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra, ao amin'i Jesoa Kristy, Andriamanitra tonga nofo, Ilay Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo !

 Amen !

Prince Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Lehiben' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka eto Madagasikara.

dimanche 14 novembre 2010

BOKIN' ISAIAH 60 : TENY FIKASAN' ANDRIAMANITRA MIKASIKA AN' I MADAGASIKARA:

-

Indro zaraina amintsika ny Bokin' ISAIAH 60, izay TENY FIKASAN'ANDRIAMANITRA mikasika an' i MADAGASIKARA manokana, izay nampitondrainy an' i Mama Volahavana Germaine, izay efa nampiakarin'i Jesosy Kristy im-pito tany an-danitra, ary ho tanterahan' ILay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany, IHWH, tsy ho ela intsony eto amin' ny firenena:1 " MITSANGANA, MIHAZAVA, fa TONGA NY FAHAZAVANAO, ary NY VONINAHITR' I IHWH EFA MIPOSAKA AMINAO.

2 Fa, indro, ny aizina manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena; fa AMINAO KOSA NO IPOSAHAN' I IHWH, ary AMINAO NO ISEHOAN' NY VONINAHINY.

3 Ary NY FIRENENA MANATONA NY FAHAZAVANAO, ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratan'ny fiposahanao.

4 Atopazy manodidina ny masonao ka jereo! Izy rehetra dia mivory ka mankaty aminao; NY ZANAKAO-LAHY DIA AVY LAVITRA, NY ZANAKAO-VAVY DIA SAKELEHINA.

5 Ary hahita izany ianao ka ho miramirana, dia hiemponempona sady hohalehibiazina ny fonao; fa HO ENTINA HO ANAO NY HAREN'NY RANOMASINA, ary HAFINDRA HO ANAO NY FANANAN'NY FIRENENA.

6 Ho feno ny rameva betsaka ao aminao, dia ny rameva tanora avy any Midiana sy Efaha, samy avy any Sheba izy rehetra; volamena sy ditin-kazo mani-pofona no ho entiny, ary ny fiderana an'i IHWH no teny mahafaly hambarany.

7 Ny ondry aman'osy rehetra any kedara dia hangonina ho ao aminao, ary ny ondrilahin'i Nebaiota hanompo anao; hiakatra amin'ny fankasitrahana ho eo ambonin'ny alitarako ireo, ary hataoko be voninahitra ny Tranon'ny Voninahitro.

8 Iza moa ireto manidina tahaka ny rahona ary tahaka ny voromailala ho amin'ny varavarankeliny?

9 Fa IZAHO no ANDRASAN' NY NOSY, ary ny sambon'i Tarsisy ho loha-lalana,
HITONDRA NY ZANAKAO AVY LAVITRA MBAMIN' NY VOLAFOTSINY sy ny VOLAMENANY, ho an'ny anaran'i IHWH ANDRIAMANITRAO sy ho an'ny IRAY MASIN'NY ISRAELY, Satria efa nanome voninahitra anao Izy.

10 Ary ny hafa firenena no hanangana ny mandanao, ary ny mpanjakany hanompo anao; fa tamin'ny fahatezerako no namelezako anao. Ary AMIN'NY FITIAVAKO KOSA NO AMINDRAKO FO AMINAO,

11 Ary HIDANADANA MANDRAKARIVA ny VAVAHADINAO, TSY HIRINDRINA IZY NA ANDRO NA ALINA, HAMPIDIRANA NY HAREN' NY FIRENENA sy ny mpanjakany izay efa voababo ho ao aminao.

12 Fa HO LEVONA IZAY FIRENENA SY FANJAKANA TSY HANOMPO ANAO; ENY, IRENY FIRENENA IRENY HOFONGORANA TOKOA.

13 Ny voninahitr'i Libanona ho tonga aminao, ny hazo kypreso sy ny pina ary ny bokso koa handravahana ny FITOERAKO MASINA, ary HASIAKO VONONAHITRA ny FITOERAN-TONGOTRO.

14 NY ZANAK'IZAY NAMPAHORY ANAO DIA HIONDRIKA EO ANATREHANAO,ary HIANKOHOKA AMIN' NY FALADIANAO IZAY REHETRA NANAMAVO ANAO; ary izy hanao anao hoe TANANAN' I IHWH, ZIONAN'NY IRAY MASIN'NY ISRAELY.

15 Ho solon'ny nahafoizana anao sy ny nankahalana anao ary ny tsy nandehanan'olona namaky anao, dia HASANDRATRO HO REHAREHA MANDRAKIZAY IANAO, eny, HO FIFALIANA HATRAMIN' NY TARANAKA FARA MANDIMBY.

16 Ary hinono amin'ny jentilisa hianao sady hinono amin'ny mpanjaka; ka dia ho fantatrao fa IZAHO IHWH NO MPAMONJY ANAO, ary ILAY MAHERIN' I JAKOBA NO MPANAVOTRA ANAO.

17 Hahatonga VOLAMENA Aho ho solom-barahina, ary hahatonga VOLAFOTSY ho solom-by, ary VARAHINA ho solon-kazo, ary VY ho solom-bato; NY FIADANANA NO HO HATAOKO FANAPAHANA ANAO, ary NY FAHAMARINANA NO HO MPAMPIASA ANAO.

18 Ny fampahoriana tsy ho re eo amin'ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny fari-taninao; ny mandanao dia hataonao hoe FAMONJENA, ary ny vavahadinao hataonao hoe FIDERANA.

19 Tsy ny masoandro intsony no ho fanazavana anao nony andro; ary tsy ny fangarangaran'ny volana no hanazava anao; fa IHWH NO HO FAHAZAVANA ANAO MANDRAKIZAY, ary IHWH NO HO VONINAHITRAO.

20 Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka; fa IHWH NO HO FAHAZAVANAO MANDRAKIZAY, ary ho tapitra ny andro fahalahelovanao.

21 Ary ny OLONAO REHETRA ho MARINA avokoa; hanana ny TANY ho mandrakizay izy, eny, ho VOLY MAITSO eo amin'ny sahako. Asan'ny tanako ho fampisehoam-boninahitra.

22 Ny kely ho TONGA ARIVO, ary ny malemy HO TONGA FIRENENA MAHERY; IZAHO IHWH NO HANAFAINGANA IZANY AMIN' NY FOTOANY".


Amen !
 
-
 

dimanche 7 novembre 2010

HAFATR' ANDRIAMANITRA HO AN' NY FIRENENAFANAMBARANA:

FANJAKAN' I MADAGASIKARA, FANJAKAM-PISORONA
MIORINA AMIN’ NY DIDY FOLO, HITONDRA FITAHIANA.


Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, efa nolazainy am-polo taona maro, dia hajoron’Andriamanitra eto ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjaka-Mpisorona, manaja an’ Ilay Mpahary, ary hitondra Fitahiana ho an’ ny firenena. Ary tsy hisy vondron’ olona na firenena vahiny afaka hahasàkana izany. Tapitra tamin’ ny 17 marsa 2009 ny rafitra repoblikana napetraky ny mpanjanantany ary nitondra ozona ho an’ ny firenena.
Miditra isika izao amin' ny Taon-Jobily (Levitika 25:8-10), Taona faha-Dimam-Polo (1960-2010), Taona Fanafahan' Andriamanitra ny Firenena! Tany Masina i Madagasikara, ilay Tany Edena fahiny. Ary efa nohamasin’ i Jesoa Kristy, efa 2000 taona lasa izay i Madagasikara, ho an’Ilay Mpahary! Ary hiposaka eto Madagasikara ny Fahazavan’Andriamanitra ary hipaka hatrany amin’ny faran’ ny tany.


1. NY TENIN’ANDRIAMANITRA NO FOTOTRY NY FANJAKAN’I MADAGASIKARA:
 Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, hajorony eto tsy ho ela intsony ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona (I Petera 2: 9-10), hitondra Fitahiana ho an’ ny firenena. Efa nohamarininy izany Fanjaka-Mpisorona izany tamin’ ny 02 Aogositra 1983 tany Ankaramalaza. Hajorony ny Lalàm-Panorenana Vaovao mifototra amin' ny Baiboly, Tenin'Andriamanitra. Ary Olon'Andriamanitra maro, tena mijoro amin’ ny fahamarinana (Isaiah 33:15), no hapetrany hitondra ny Tany sy ny Fanjakana, isan'ambaratongam-pahefana.
 Ny rafitra repoblikana dia rafitra vahiny tandrefana, nataon’ olona nanompo sampy, nitsipaka an’ Ilay Mpahary, ary napetraky ny mpanjanantany teto Madagasikara mba hanohizana ny fanjanahantany amin’ ny endriny vaovao, hanapotehana ny soatoavina sy ny kolotsainam-pirenena sy hampiadiana ny samy mpiray tanindrazana ary hangalàrana ny harem-pirenena. 


2. TENY FIKASAN’ANDRIAMANITRA NY FANJAKA-MPISORONA:
Ny Teny Fikasan’Andriamanitra dia Tenin’Andriamanitra ao amin’ ny Baiboly, izay fanomezany toky amin’ izay asa hataony sy ny zavatra ho tanterahiny ary ny fanomezana atolony. Izay olona na fianakaviana na foko na firenena manaiky izany dia hahazo Fitahiana (Deotoronomia 28:1-14) ary izay mitsipaka izany Tenin’Andriamanitra izany kosa dia ho sahirana sy ho voaozona (Deotoronomia 28:15-68).
Teny Fikasan’Andriamanitra ny Fanjakam-Pisorona, nolazainy efa hatry ny ela, fa tsy vao izao akory. Hoy Ilay Mpahary: Koa ankehitriny, raha hihaino ny feoko tokoa hianareo ka hitandrina ny fanekeko, dia ho rakitra soa ho Ahy mihoatra noho ny firenena rehetra hianareo; fa Ahy ny tany rehetra. Dia ho Fanjakam-Pisorona sy ho Firenena Masina ho Ahy hianareo. » (Eksodosy 19:6). Ary inona moa izany Fanekena izany ? Ny Fanambarana nataony tamin’ i Abrahama ho Rain’ ny firenena maro sy hisy Mpanjaka maro hipoitra avy aminy (Genesisy 17:6-7) ary ho Firenena Masina, « mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao Aho » (Genesisy 17:7). 


3. NY DIDY FOLO NO FOTOTRY NY LALAM-PANORENANA:
Tany Masina i Madagasikara, ilay Tany Edena fahiny, ary efa nohamasin’ Ilay Mpahary tamin’ ny namoronany ny Lanitra sy ny Tany. Ary Jesoa Kristy, Zanakandriamanitra avy any an-danitra (Jaona 1:1-34), dia efa tonga teto Madagasikara, rehefa tsy tany Israely, ary nanamasina ity Nosintsika ity, roa arivo taona lasa izay, ho an’Andriamanitra Ray Tsi-Toha!
Ary araka ny Tantara, izay nohamarinina mpanompon’Andriamanitra, dia eto Madagasikara ny Didy Folo, nosoratan’Ilay Mpahary (Deot. 5:6-18), ao anatin’ Ilay Fiaran’ ny Fanekena, tao amin’ ny Toerana Masina Indrindra tao anatin’ ny Tempoly Voalohany tao Jerosalema! Ary ny Didy Folo no fototry ny Lalàm-Panorenana ny Fanjakan’ i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona.

4. JESOA KRISTY NO MPANJAKAN’ NY MPANJAKA:
Araka ny Tenin’Andriamanitra dia Jesoa Kristy no Mpanjakan’ ny Mpanjaka sy Tompon’ ny tompo, manerana ny Lanitra sy ny Tany (Apokalypsy 19:16). Ny Mpanjaka Ranavalona II dia efa nanamafy izany tamin’ ny 20 Jolay 1869 tamin’ ny fandatsahana ny vato fehizoron’ ny Tempoly Anatirova Antananarivo. Ary tsy tafita hatrany izay mpitondra firenena, manerana ny tany, ka tsy manaiky na tsy manaraka ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Fanjakan’ i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona, izay ho hajoron’Ilay Mpahary tsy ho ela intsony, dia Fanjakana miori-paka sy manaja ny Baiboly Tenin’Andriamanitra. Hisy ny Mpanjaka araka ny Teny Fikasan’Ilay Mpahary (Genesisy 17:6), manaiky sy manaraka ary mifikitra amin’ i Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy (Asa 5 :31), ary hisy Filan-Kevitry ny Mpisorona (I Tantara 24 :7-19) eo anilany, izay mivavaka hatrany (I Petera 2 :5) sy manoro làlana ary manitsy ny Mpitondra Fanjakana araka ny Baiboly Tenin’Andriamanitra (Salamo 119 :105).

FEHINY: 
Hajoron'Andriamanitra tsy ho ela intsony eto ny Fanjakan'i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona! Miomana ny Fiangonana. Miomana ny Firenena. Hiposaka eto Madagasikara ny Fahazavan’Ilay Mpahary ary hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany! Tenin'Andriamanitra no arahina fa tsy ny tenin' ny mpanao politika. Fanjakana fa tsy repoblika. Fanjaka-Mpisorona fa tsy ny fitondrana jadona na ny demokrasia.
Ho an’ Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra !
Antananarivo, faha-07 Novambra 2010.
Ny Andriana Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA
Doctor of Theology (USA).(c) copyright.


mercredi 29 septembre 2010

FANJAKAN’ I MADAGASIKARA : HITONDRA FITAHIANA HO AN' NY FIRENENA


FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, FANJAKA-MPISORONA SY FIRENENA MASINA:
HITONDRA FITAHIANA HO AN’ NY FIRENENA

Araka ny Teny Fikasan’i Zanahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, IHWH, Iray Masin'Israely, Ilay Avo Indrindra, efa nolazainy am-polo taona maro, dia ho hajorony eto ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona sy Firenena Masina (Ekosodosy 19:6), manaja an’ i Zanahary sy ny Soatoavina ary ny Kolotsainam-pirenena, ary Ny Baiboly Tenin' Ilay Mpahary (Salamo 119:105), ho hitan' ny firenena rehetra, ary hitondra Fitahiana ho an’ ny firenena malagasy. Ary tsy hisy vondron’ olona na firenena vahiny afaka hahasàkana izany.


Tany Masina i Madagasikara, ilay silaky ny Tany Edena. Ary Madagasikara efa nohamasin’ Iahosoa Masina, Jesoa Tompo, Zanak'Ilay Mpahary, IHWH, Ilay Avo Indrindra, avy any an-danitra, efa 2000 taona lasa izay, ho an’Ilay Mpahary. Ary miposaka eto Madagasikara ny Fahazavan’Ilay Mpahary ary hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany (Isaiah 60:1-2).


1. ZANAHARY, IHWH, IRAY MASIN'ISRAELY, ILAY AVO INDRINDRA, NO FOTOTRY NY FANJAKANA:

Zanahary, Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany, IHWH, Iray Masin'Israely, Ilay Avo Indrindra, no fototry ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona sy Firenena Masina (Eksodosy 19:6). Araka ny Teny Fikasan’i Zanahary, efa nolazainy am-polo taona maro: Izy no efa nifidy an’ i Madagasikara toa ny Lahimatoan’ ny Tany! Lahimatoa amin’ ny Finoana sy ny Fankatoavana an’Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany, IHWH, Iray Masin'Israely, Ilay Avo Indrindra!

Ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona sy Firenena Masina, dia avy amin’i Zanahary, manaja sy manaraka ny Teniny, amin’ ny alàlany, ary ho Voninahiny irery ihany (Romana 11:36). Ny fototry ny teny hoe Fanjakana dia ny teny hoe Aka, izay manome ny anarana samihafa hoe: faka, jaka, laka, paka, zaka. Ny dikan’ ny teny hoe Aka dia Ain-dehibe avy amin’i Zanahary, izay mamelona sy miori-paka ao aminy. Ny Fanjakana izany dia ilay fahefana sy rafitra avy amin’i Zanahary, nampindramina ny Mpanjaka sy ny tompon’andraikitra rehetra, manaraka ny Tenin’Ilay Mpahary, IHWH, Ilay Avo Indrindra, mba hanasoavana ny firenena sy hiadanan’ny vahoaka ary hiarovana ny tanindrazana.


2. TENIN’I ZANAHARY, IHWH, IRAY MASIN' ISRAELY, ILAY AVO INDRINDRA, FA TSY FEON’ NY MPANAO POLITIKA:

Araka ny Teny Fikasan’Ilay Mpahary, IHWH, Ilay Avo Indrindra, hotahiana izay olona mahatoky an’ Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany (Jeremia 17:7). Fa voaozona kosa izay olona mahatoky olona (Jeremiah 17:5).  Ary ny Fahefan’Ilay Mpahary, IHWH, Ilay Avo Indrindra, irery ihany no azo ekena, fa tsy ny didy jadona na ny fahefam-bahoaka. Ary ny Tenin’Ilay Mpahary, IHWH, Iray Masin' Israely, Ilay Avo Indrindra, irery ihany no Fanilo sy Fahazavàna, izay marina mandrakizay ary azo itokisana (Salamo 119-105), fa tsy ny tenin’ny mpanao politika izay mandalo, ary mety mamitaka sy mivadibadika isan’andro.


3. FANJAKANA FA TSY REPOBLIKA :

Araka ny Teny Fikasan’Ilay Mpahary, IHWH, Iray Masin'Israely, Ilay Avo Indrindra, ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona sy Firenena Masina (I Petera 2: 9-10), no làlana tokana, avy amin’ Iahosoa Masina, Jesoa Tompo, Ilay Mpanjakan’ ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo (I Timoty 6:15), hitondra Fitahiana ho an’ ny firenena.

Ny rafitra repoblikana, demokratika, laika, masonika, dia rafitra vahiny tandrefana, nataon’ olona nanompo sampy, nitsipaka an’ Ilay Mpahary, IHWH, Iray Masin'Israely, Ilay Avo Indrindra, ary napetraky ny mpanjanantany teto Madagasikara mba hanohizana ny fanjanahantany amin’ ny endriny vaovao, hanapotehana ny soatoavina sy ny kolotsainam-pirenena, hampiadiana ny samy mpiray tanindrazana,hangalàrana ny harem-pirenena ho an' ny tombontsoan' ny vahiny ary hampahantrana ny vahoaka malagasy.


4. FIRENENA MASINA FA TSY ANTOKO POLITIKA:

Araka ny Teny Fikasan’i Zanahary, IHWH, Iray Masin'Israely, Ilay Avo Indrindra, ny fototra iorenan’ ny fampandrosoana dia ny fianakaviana (Genesisy 2:7-24), ny fianakaviambe, ny zana-poko, ny foko, ny fokom-pirenena, ary ny firenena masina, sahala amin’ ny Zanak’Israely Roambinifolo (I Mpanjaka 18:31) fa tsy ny antoko politika velively. 


FEHINY: Miposaka eto Madagasikara ny Fahazavan’Ilay Mpahary, IHWH, Iray Masin'Israely, Ilay Avo Indrindra, ary hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany (Isaiah 60)! Tenin'Ilay Mpahary, IHWH, Iray Masin'Israely, Ilay Avo Indrindra, no arahina fa tsy ny tenin' ny mpanao politika. Fanjakana fa tsy repoblika. Fanjaka-Mpisorona fa tsy ny didy jadona na ny demokrasia.

Ho an’ Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany, IHWH, Iray Masin'Israely, Ilay Avo Indrindra, irery ihany ny Voninahitra !

Antananarivo, faha-21 Septambra 2010.

Ny Andriana Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA
Ph.D in Theology,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka sy Zanakandriana eto Madagasikara. (c) copyright.
(c) Copyright.

mercredi 4 août 2010

RAFITRY NY FANJAKAN' I MADAGASIKARA:Lalàm-panorenana manaja an’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, ary mifototra amin' ny Baiboly Tenin'Andriamanitra, manaiky fa Jesosy Kristy no Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo, manaja ny Soatoavina sy ny Kolotsainam-pirenena.


I. ANARANA: FANJAKAN' I MADAGASIKARA.

II. RAFITRA: FANJAKANA (fa tsy repoblika intsony).

- Fanjakana Foibe:
- Fanjakana isam-paritra:
- Faritra.
- Firaisana.
- Fivondronam-pokontany.
- Fokontany.

III. VONDRONA ITSINJARAM-PAHEFANA:

1. ROVAM-PANJAKANA:
- Mpanjaka no Filoham-Panjakana (voafidin'Andriamanitra).
- Fihaonamben’ ny Ampanjaka manerana an' i Madagasikara.
- Filankevitry ny Rovam-Panjakana.

2. FILANKEVITRY NY MPISORONA.
(tsy miankina amin' ny fitondram-panjakana)

3. ASA MPANAO LALANA:
- Antenimieran’Andriana (na Raiamandreny isam-poko fa tsy antoko politika).
- Antenimieram-Bahoaka (Solontena isam-poko fa tsy antoko politika).

4. ASA FITSARANA:
- Fitsarana Nenti-Paharazana (Dina).
- Fitsarana Vaovao (Tribonaly).

5. ASA MPANATANTERAKA:
- Ny Governemanta: Praiministra sy Ministra Roambinifolo ary miampy Sekreteram-Panjakana.
- Ny Rantsa-mangaika ny Governemanta amin' ny Fanjakana isam-paritra.


6. FILANKEVITRA MIKASIKA NY KOLOTSAINA SY TOE-KARENA ARY FIARAHA-MONINA.
- Filankevitra ara-Kolotsaina (Akademia, Federasiona ny Mpanakanto, Fivondronan'ny Mpampianatra Oniversite, ny Mpahay Tantara sy Fomba, ny Mpikabary ...)
- Filankevitra ara-Toekarena (Sim, Fivpama, Holalfitry sy Fivondronan' ny Mpanao Hai-Trano, ny Injeniera, ny Mpivarotra ny Mpiasa, ny Tantsaha...).
- Filankevitra ara-Piaraha-monina (Holafitry ny Dokotera, ny Paramed, ny Mpisolovava, Fivondronan' ny Mpianatra, ny Mpiasa, ny Tanora, ny Mpiaro ny Tontolo iainana, Pnosc, Ccoc, Cnosc...)

(misy ny federasiona, vondrona, syndicats, holafitra, fivondronana, fihaonamben' ny mpiasa isan-karazany rehetra).


Fanamarihina:

- Fepetra iraisana amin' ireo tompon'andraikitra rehetra: Olona manaja an'Andriamanitra Andriananahary, mandeha amin' ny Fahamarinana, tsy manao kolikoly, tsy mpivarotra tanindrazana."Dia ho FANJAKA-MPISORONA sy ho FIRENENA MASINA ho Ahy hianareo"(Eksodosy 19:6).

"MITSANGANA, MIHAZAVA, fa TONGA NY FAHAZAVANAO, ary NY VONINAHITR' I IHWH EFA MIPOSAKA AMINAO" (Isaiah 60:1).Ny Andriana Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikara.
(c) Copyright. 


(c) Copyright.

FANJAKAN' I MADAGASIKARA: FIRENENA MANAN-KARENA INDRINDRA ERAN-TANY

FANJAKAN' I MADAGASIKARA:

TOE-KARENA: FIRENENA MANANKARENA INDRINDRA ERAN-TANY :


Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra dia hajorony eto ny Fanjakan’ i Madagasikara, fanjakam-pisorona. Madagasikara Tany Masina, Ilay Tany Fototra, dia tena handroso amin’izay.

Eto no firenena manankarena indrindra eran-tany, misy ny tahiry solitany lehibe indrindra eran-tany, misy ny tahiry volamena sy vatosoa betsaka sy tsara indrindra eran-tany, izay misy karazany fito-polo mahery (diamond, saphir, rubis, émeraude, pezzotaite, schiavinatoite, londonite, alexandrite, labradorite, améthyste, jaspe, grenat, demantoide, tourmaline, morganite, chrysobéryl, citrine impériale, topaze, quartz, cristal, sns...),

misy ny karazana akora rehetra ambonin’ ny tany ao anaty ny fisokajiana nataon’ i Mendeleev sy harena ankibon’ ny tany maro (Argent, Charbon, Chrome, Cobalt, Fer, Gaz naturel, Ilménite, Mercure, Nickel, Niobium, Or, Pétrole, Platine, Plutonium, Rhodium, Uranium, Titane, Thorium,...sns), misy zavamaniry tranainy indrindra eran-tany sy mahasitrana ny aretina isan-karazany.

Fa tsy hisy intsony orinasa vahiny hitrandraka ny harenam-pirenena. Ary voaozona hatramin’ ny tarànany ny tompontany sy ny vahiny izay mangalatra ny haren’ny firenena sy mivarotra tanindrazana, indrindra ireo nosy manodidina antsika.

Mahatratra 100.000 Milliards Dollar US no sandan’ ny harena eto raha kely indrindra. Ary 10 Milliards Dollar US isan-taona no vola mety ho azo amin’izany raha kely indrindra rehefa vokarina eto, ary tsy azo hamidy any ivelany raha tsy efa voakaly eto Madagasikara.

Hajoro ny Bankim-pirenena hiaro ny tombontsoam-pirenena. Hajoro ny Orinasam-panjakana maro hitrandraka ny harena goavana an-kibon’ ny tany, ary ny tompontany no mitantana azy ireo am-pahamarinana. Ny teknolojia sy ny teknisiana no mety ilaina ny avy any ivelany. Ary ho lasa firenena anisan’ ny matanjaka sy mandroso indrindra eran-tany tokoa i Madagasikara !!!


Ny Andriana Rev. Dr Ndriana RABARIOELINA,
Mpitarika NY FIHAONAMBE NY AMPANJAKA SY NY ZANAKANDRIANA ETO MADAGASIKARA.
(c) Copyright.

FANJAKAN' I MADAGASIKARA: HO FIRENENA VOALOHANY FA TSY HO FARANY:Ara-tantara dia firenena anisan’ny natanjaka indrindra eran-tany ny Fanjakan’ i Madagasikara, tamin’ ny Taonjato faha-19, izay neken’ ny firenena vahiny, toa an’i Etazonia, Frantsa, Alemana, Angletera, ary mbola teo alohan’ i Japana.

Taorian’ ny Konferansa tany Berlin (1884-1885) anefa, izay nivorian’ ireo firenena tandrefana mpanjanatany (Alemana, Angletera, Aotrisia-Hongria, Belzika, Danemark, Espana, Etazonia, Hollanda, Italia, Lafrantsa, Portiogal, Rosia, Soeda, Torkia),

dia tonga teto ny mpanjanantany frantsay ary nopotehiny ny firenena, nampijaliany sy notifiriny ary novonoiny ny tompontany an-tapitrisa, ary nangalariny ny tany sy ny harem-pirenena teto Madagasikara, nandritra ny efatra amby enim-polo taona (1896-1960), harena izay mahatratra 100 Milliards Dollar US mahery, izay tsy maintsy haverin’ ilay firenena mpanjanantany.

Napetraky ny mpanjanantany frantsay ny Rafitra Repoblikana, laika, demokratika (1960-2009), izay kolotsaina vahiny tandrefana, miaraka amin’ ny resaka Antoko Politika sy Demokrasia ary ny fandàvana an’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, YHWH, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, rafitra repoblikana nentin’izy ireo nampiadiana ny tompontany sy nampahantrana ny firenena iray manontolo, sy nanohizan’ izy ireo ny fangalàrana sy ny fandrobàna ny harem-pirenena ary ny fanapotehana ny firenena. 10 Milliards Dollar USD no vola very raha kely indrindra, nandritra ny dimam-polo taona farany, vokatry ny famoahana antsokosoko ny harena teto.


Ny filohan’ ny repoblika efatra nifandimby, teto amin’ ny firenena, dia voaongana hatrany satria: na saribakoly nolalaovin’ ny vahiny, na nandroba ny harem-pirenena, na nivarotra tanindrazana, na nampijaly sy nitifitra ary namono vahoaka, na niasa fa tsy nahavita, ka tonga amin’izao faha-dimam-polo taonan’ ny fahantran’ ny vahoaka izao. Ary izay mbola mieritreritra Repoblika dia mbola tratran' ny velapandriky ny mpanjanatany, voaozona ary tsy maintsy hirodana hatrany.


Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, nolazainy tamin’ ny mpanompon’Andriamanitra vitsy, dia hirodana ny sivilizasiona tandrefana satria mandà sy manohitra an’ i Zanahary, YHWH, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, indrindra ny namoaka lalàna mankasitraka zavatra mamoafady. Ary ho haverin’ i Zanahary amin’ i Madagasikara ny Nosy rehetra izay azy fahiny (Bassas da India, Europa, Juan de Nova, Iles Glorieuses, Tromelin, Comores, Mayotte, Diego Garcia, La Reunion…).

Ary hiverina amin’ i Madagasikara ny harena rehetra izay navoaka teto, tamin’ ny tsy fahamarinana, fa ozona kosa ho an’izay olona na firenena mitazona izany harena izany, na iza na iza, ary na aiza na aiza misy azy, ka tsy mamerina azy eto Madagasikara.

Ary ho hajoron’ Andriamanitra YHWH eto Madagasikara tsy ho ela intsony ny SIVILIZASIONA VAOVAO, ny RAFI-PIARAHAMONINA VAOVAO, ny OLOM-BAOVAO, manaja an’ i Zanahary YHWH sy ny Soatoavina ary ny Kolotsainam-pirenena: 
FANJAKAN' I MADAGASIKARA, FANJAKA-MPISORONA sy FIRENENA MASINA (Eksodosy 19:6), fanjakana miorina amin’ny Baiboly Tenin'Andriamanitra, manaja ny Fianakaviana sy ny Soatoavina Fito (Fanajàna an'Andriamanitra, Hasina, Fahamarinana, Fihavànana, Firaisankina, Tanindrazana, Fiandrianam-pirenena), mankatoa an' i JESOSY MASINA, MPANJAKAN' NY MPANJAKA SY TOMPON' NY TOMPO, ary ho lasa firenena mandroso, anisan’ ny ho voalohany indrindra eran-tany i Madagasikara !!!


Hoy Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany: "...dia hahatonga anao HO FIRENENA LEHIBE AHO sady HITAHY ANAO sy HAHALEHIBE NY ANARANAO; ary HO FITAHINA TOKOA IANAO; ary HITAHY IZAY MANISY SOA ANAO AHO, fa hanozona izay manozona anao; ary AMINAO NO HITAHINA NY FIRENENA REHETRA AMBONIN'NY TANY" (Genesisy 12:2-3).


"Dia hataon'i YHWH ho LOHANY IANAO, fa tsy ho rambony; ary HO AMBONY TOKOA IANAO, fa tsy ho ambany, RAHA MIHAINO NY DIDIN' YHWH ANDRIAMANITRAO, izay andidiako anao anio, KA MITANDRINA SY MANARAKA AZY" (Deotoronomia 28:13).


Antananarivo, 21 Jona 2010.

Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara.
(c) Copyright.
 

FANJAKAN' I MADAGASIKARA : HITONDRA SIVILIZASIONA VAOVAO

FANJAKAN' I MADAGASIKARA : HITONDRA SIVILIZASIONA VAOVAO :
Araka ny Teny Fikasan’ Andriamanitra, nolazainy sy nampitondrainy tamin’ ny olon’Andriamanitra vitsy, efa am-polo taona lasa izay, dia hajoron’ Andriamanitra eto ny Fanjakan’ i Madagasikara, fanjakam-pisorona, ary tsy misy olombelona na vondron’olona na firenena vahiny afaka ahasàkana izany.Hirodana ny sivilizasiona tandrefana mandà sy manohitra an’ i Zanahary. Hajoron’Andriamanitra handimby azy ny Sivilizasiona Vaovao eto Madagasikara sy ny Fanjakan’ i Madagasikara, ary haposak’ Andriamanitra eto Madagasikara ny Fahazavàny ka hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany.Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, dia Tany Masina i Madagasikara, Ilay Tany Fototra, ary nametrahan’ i Zanahary taranaka voafidy, fanjakam-pisorona sy firenena masina (Eksodosy 19:6), nantsoin’Ilay Nahary amin’ ny anarany ho olon’Andriamanitra mba hanehoany ny Voninahiny ary mba hanehoan’ izy ireo ny Voninahitr’Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany.Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, raha mitandrina ny Didin’Andriamanitra isika dia ataon’Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany ho firenena voalohany fa tsy ho farany, ho lohany fa tsy ho rambony, ho ambony fa tsy ho ambany, hampindrana fa tsy hindrana, hampisambotra fa tsy hisambotra, handresy fa tsy ho resy, ho feno fitahiana fa tsy ho feno fahantrana intsony (Deotoronomia 28: 1-13).Hanafaka ny firenena Andriamanitra, amin’izao Taon-Jobily izao (Levitika 25:10), Taona faha-Dimam-Polo (26 jona 1960 – 26 jona 2010). Hanafaka amin’ ny asan’ ny maizina, ary hanaposaka ny Fahazavan’Andriamanitra eto amin’ ny firenena. Satria Andriamanitra dia Fahazavàna. Ary tsy misy vondron’olona na firenena vahiny ahasàkana izany !
Ny Andriana Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Mpitarika ny FIHAONAMBE NY AMPANJAKA SY NY ZANAKANDRIANA ETO MADAGASIKARA.
(c) Copyright.

FANJAKAN' I MADAGASIKARA : NY RAFI-PIARAHA-MONINA


FANJAKAN' I MADAGASIKARA, FANJAKAM-PISORONA : 
Lalàm-panorenana manaja an' i Zanahary sy ny Soatoavina ary ny Kolotsaina eto Madagasikara (3):


4. NY FOTOTRA FITO IORENAN’ NY RAFI-PIARAHA-MONINA:

Ary ireto avy ireo ambaratonga iorenan’ ny rafi-piaraha-monina araka ny tantara nandritra ny arivo taona maro mifanesy, araka ny soatoavina sy ny kolotsaina ary ny satam-pirenena eto Madagasikara:

1) Ny OLOM-PIRENENA.
2) Ny FIANAKAVIANA, izay fototry iorenan’ ny rafi-piaraha-monina eto amin’ ny firenena.
3) Ny FIANAKAVIAMBE, izay fitambaran’ ny fianakaviana maro avy amin’ ny razambe iray.
4) Ny ZANA-POKO, izay fitambaran’ ny fianakaviambe maro.
5) Ny FOKO, izay fitambaran’ ny zana-poko maro.
6) Ny FOKOM-PIRENENA, izay fitambaran’ ny foko maro ao anatin’ ny fanjakana nentim-paharazana.
7) Ny FIRENENA, izay fitambaran' ny fokom-pirenena maro.
Miainga avy amin’ ireo fototra fito ireo no hamonjena ny firenena.

Ary avy amin‘ ireo fototra fito ireo no ipoiran’ ny ambaratonga fito amin’ ny vondrona itsinjaram-pahefana eo amin’ ny firenena, iorenan’ ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA dia :
1) Ny FOKONTANY.
2) Ny FIVONDRONAM-POKONTANY.
3) Ny FIRAISANA na Kominina
4) Ny FIVONDRONANA.
5) Ny FARITRA.
6) Ny FANJAKANA ISAM-PARITRA, izay fanjakana nenti-paharazana ara-tantara manerana ny Nosy.
7) Ny FANJAKANA FOIBE, izay mandrindra ny asam-panjakana rehetra.
Avy amin’ ireo rafitra ireo no hampandrosoana ny firenena.


FEHINY: Ny anto-pisian ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-pisorona, dia ny hanehoan’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary ny Voninahiny, ary mba hisian’ ny tena fampandrosoana marina, azo antoka, mirindra, mifandanja, isam-paritra, mafy, ary maharitra, eto amin’ ny firenena, tsy ho an’ olombitsy intsony, fa ho tombontsoan’ ny firenena iray manontolo.

Teny Fikasan’ Andriamanitra ny fijoroan’ ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-pisorona, ary hiposaka eto Madagasikara ny Fahazavàn’Andriamanitra ary hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany !

“Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain’Andriamanitra ho an’ ny tenany, mba hilazànareo ny hatsaran’ Ilay niantso anareo hiala tamin’ ny maizina ho amin’ ny Fahazavàny mahagaga, ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon’Andriamanitra, izay tsy namindràna fo, fa ankehitriny efa namindràna fo “.

HO AN' I ZANAHARY IRERY IHANY NY VONINAHITRA !

 
Antananarivo, faha-07 Jona 2010.


Ny Andriana Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Mpitarika NY FIHAONAMBEN’ NY AMPANJAKA SY NY ZANAKANDRIANA ETO MADAGASIKARA.
 
(c) Copyright.

lundi 2 août 2010

FANJAKAN' I MADAGASIKARA: NY FOTOTRY NY FIARAHA-MONINA


FANJAKAN' I MADAGASIKARA : 
Lalàm-panorenana manaja an' i Zanahary sy ny Soatoavina ary ny Kolotsaina (3):


4. NY FOTOTRA FITO IORENAN’ NY RAFI-PIARAHA-MONINA:

Ary ireto avy ireo ambaratonga iorenan’ ny rafi-piaraha-monina araka ny tantara nandritra ny arivo taona maro mifanesy, araka ny soatoavina sy ny kolotsaina ary ny satam-pirenena eto Madagasikara:

1) Ny OLOM-PIRENENA.
2) Ny FIANAKAVIANA, izay fototry iorenan’ ny rafi-piaraha-monina eto amin’ ny firenena.
3) Ny FIANAKAVIAMBE, izay fitambaran’ ny fianakaviana maro avy amin’ ny razambe iray.
4) Ny ZANA-POKO, izay fitambaran’ ny fianakaviambe maro.
5) Ny FOKO, izay fitambaran’ ny zana-poko maro.
6) Ny FOKOM-PIRENENA, izay fitambaran’ ny foko maro ao anatin’ ny fanjakana nentim-paharazana.
7) Ny FIRENENA, izay fitambaran' ny fokom-pirenena maro.
Miainga avy amin’ ireo fototra fito ireo no hamonjena ny firenena.

Ary avy amin‘ ireo fototra fito ireo no ipoiran’ ny ambaratonga fito amin’ ny vondrona itsinjaram-pahefana eo amin’ ny firenena, iorenan’ ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA dia :
1) Ny FOKONTANY.
2) Ny FIVONDRONAM-POKONTANY.
3) Ny FIRAISANA na Kominina
4) Ny FIVONDRONANA.
5) Ny FARITRA.
6) Ny FANJAKANA ISAM-PARITRA, izay fanjakana nenti-paharazana ara-tantara manerana ny Nosy.
7) Ny FANJAKANA FOIBE, izay mandrindra ny asam-panjakana rehetra.
Avy amin’ ireo rafitra ireo no hampandrosoana ny firenena.


FEHINY: Ny anto-pisian ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-pisorona, dia ny hanehoan’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary ny Voninahiny, ary mba hisian’ ny tena fampandrosoana marina, azo antoka, mirindra, mifandanja, isam-paritra, mafy, ary maharitra, eto amin’ ny firenena, tsy ho an’ olombitsy intsony, fa ho tombontsoan’ ny firenena iray manontolo.

Teny Fikasan’ Andriamanitra ny fijoroan’ ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-pisorona, ary hiposaka eto Madagasikara ny Fahazavàn’Andriamanitra ary hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany !

“Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain’Andriamanitra ho an’ ny tenany, mba hilazànareo ny hatsaran’ Ilay niantso anareo hiala tamin’ ny maizina ho amin’ ny Fahazavàny mahagaga, ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon’Andriamanitra, izay tsy namindràna fo, fa ankehitriny efa namindràna fo “.

HO AN' I ZANAHARY IRERY IHANY NY VONINAHITRA !

Antananarivo, faha-07 Jona 2010.


Ny Andriana Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA ,
Mpitarika NY FIHAONAMBEN’ NY AMPANJAKA SY NY ZANAKANDRIANA ETO MADAGASIKARA.
(c) Copyright.
 
 

FANJAKAN' I MADAGASIKARA, MANAJA AN' ANDRIAMANITRA SY NY SOATOAVINA MALAGASY:

Lalàm-panorenana manaja an'i Zanahary sy ny Soatoavina ary ny Fahendrena nenti-paharazana eto Madagasikara:
3. NY FOTOTRA FITO IORENAN’ NY SOATOAVINA SY NY KOLOTSAINAM-PIRENENA:

Ny fototra fito iorenan’ ny soatoavina sy ny kolotsaina ary ny satam-pirenena nandritra ny arivo taona maro nifanesy, eto amin’ ny tany sy ny firenena, dia ireto avy:

1) NY FANAJANA: Ny fanajàna an’ i Zanahary no voaloham-pahendrena. Manaraka izany, ny fanajàna ny Mpanjaka izay Filoham-panjakana, ny Ampanjaka, ny zokiolona, ny raiamandreny, ny olon-dehibe, ny tanora, ny ankizy, ny mpiara-belona, ny fanànan’ ny tompontany, ny vakoka isan-karazany, ny harem-pirenena ary ny tontolo iainana.

2) NY HASINA: Izay hery tsy hita maso avy amin’ i Zanahary, ary omeny ny olom-pirenena tsirairay avy, ary mbola avo sy sarobidy noho ny zon’olombelona, ka tokony hajaina hatrany. Ny Hasin’ ny Tanindrazana satria Masina ny Tanindrazana, ka tokony hajain’ ny rehetra, ary tsy azo alain’ ny vahiny na omena na hatakalo na hamidy amin’ izy ireo. Ny Hasin’ ny Tenindrazana, izay tenim-pirenena tranainy indrindra eran-tany, avo lenta, ka tokony andrianina hatrany eto amin’ ny firenena. Ary indrindra ny Hasin’ ny Zava-boary noforonin’i Zanahary eto Madagasikara. Zava-boary izay anisan’ ny tranainy indrindra eran-tany, koa mila arovana haingana sy tanteraka mba tsy ho lany tamingana. Aoka izay tena ilaina ho an’ ny olompirenana ihany no ampiasaina amin’ ny fomba tsy manimba ny tontolo iainana. Ary adidy masina ny fandraisan’ anjara ny olom-pirenena rehetra amin’ ny famerenana an’ i Madagasikara, Ilay Tany Fototra, ho feno ala maitso.


3) NY FAHAMARINANA, eo amin’ ny fisainana, ny fiteny, ny fihetsika, ny atao, ary indrindra amin’ ny fitsarana: tsy mitanila, tsy miangatra, tsy mandainga, ary manaraka ny rariny sy ny hitsiny. Mba ho olompirenena mijoro amin’ ny fahamarinana hatrany. Satria Andriamanitra dia Fahamarinana. Ary aza adino ny fanajàna ny Fitsarana nenti-paharazana, izay iainana mandraka ankehitriny, ary miainga amin’ ny dina sy ny soatoavina isan-karazany eo amin’ ny fiaraha-monina.

4) NY FIHAVANANA, amin’Andriamanitra voalohany indrindra, ary manaraka izany ny fihavànana eo amin’ ny mpiara-belona, indrindra eo amin’ ny samy tompontany, mahay mifankatia, mba hisian’ ny fiaraha-monina mirindra (fa tsy fihavanan' ny mpangalatra).

5) NY FIRAISANKINA, eo amin’ ny samy tompontany. Samy mandray anjara ny olom-pirenena rehetra, araka ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta nomen’ i Zanahary, ho amin’ ny zavatra tsara hatrany, tsy mifanitsaka na mifampitsabaka, fa mifameno, ho famonjena sy ho fampivoarana ny olom-pirenena tsirairay, ary ho fampandrosoana ny firenena sy ny tanindrazana.

6) NY FIAROVANA NY TANINDRAZANA, izay nomen’ i Zanahary ho antsika tompontany. Firenena anisan’ izay manankarena indrindra eto ambonin’ ny tany i Madagasikara. Anjarantsika tompontany ihany no mitrandraka ny harenan’ ny firenena, ny manodina ny akora ho voakaly, izay vao mivarotra azy eto an-toerana, na any ivelany raha ilaina izany. Homen’ i Zanahary antsika ny zavatra rehetra ilaina ny amin’ izany. Ary haverina amin' ny malagasy ny tany sy trano ary harena nangalarin' ny vahiny rehetra (karana, sinoa, vazaha, afrikana, ...).

7) NY FIAROVANA NY FIANDRIANAM-PIRENENA, izay adidy sy andraikitry ny tompontany rehetra, manomboka eo amin’ ny Fokontany ka hatrany amin’ ny Fanjakana Foibe. Fa hoy Jesoa Tompo: Ho fongorana izay rehetra manohitra an’ Andriamanitra eto Madagasikara ! Tsy misy olona mahay mifandahitra amin’ ny hevitr’Andriamanitra !

Tany Masina i Madagasikara !

Prince Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Lehiben' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka eto Madagasikara.
(c) Copyright.
 
 

samedi 31 juillet 2010

FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, FANJAKAM-PISORONA (1)

FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, FANJAKAM-PISORONA (1):

LALAM-PANORENANA MANAJA AN’ I ZANAHARY SY NY SOATOAVINA ARY NY KOLOTSAINA ETO MADAGASIKARA:

 
Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra dia miditra amin’ ny dingana manaraka indray ny tantaram-pirenena. Tapitra tamin’ ny 17 marsa 2009 ny rafitra repoblikana teto Madagasikara. Mivadika ny pejy. Miova ny tantara. Hajoron’ Andriamanitra eto amin’ ny firenena ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-pisorona. Ary tsy misy olombelona na vondron’olona na firenena vahiny ahasàkana izany.


1. NY TANJON’ NY FANJAKAN’ I MADAGASIKARA:


Araka ny Teny Fikasan’ Andriamanitra, ny tanjon’ ny Fanjakan’ i Madagasikara, Fanjakam-pisorona, dia ny Fanombezam-boninahitra an’ i Zanahary, ny Fijoroana ho vavolombelon’Andriamanitra manerana ny tany, ny Famonjena sy ny Fiadànan’ ny tompontany tsirairay sy ny firenena manontolo, ary ny Fiarovana ny tanindrazana sy ny Fiandrianam-pirenena.


Ary manana adidy masina sy andraikitra goavana eo amin’ ny fanarenana ny firenena ny tompontany rehetra eto amin’ ny fiaraha-monina, ao anaty rafitra samihafa kanefa mifameno, toy ny ankizy, ny tanora, ny tantsaha, ny mpiasam-panjakana na tsy miankina, ny mpandraharaha, ny avara-pianarana, ny mpiray tanindrazana any ampitan-dranomasina, ny foloalindahy, ny olobem-pirenena, ny raiamandreny ara-panahy, ary indrindra ny ampanjaka sy ny zanakandriana isam-paritra manerana ny Nosy.2. ZANAHARY NO FOTOTRY NY FANJAKANA:


Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, no fototry ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-pisorona. Andriamanitra Andriananahary dia Fanahy, Tokana, Mandrakizay, Tsy manam-pahataperana, Mahaleotena, Mahavita tena, Fitiavana, Fahazavana, Fiainana, Fahatsarana, Masina, Marina, Tsy miangatra, Mpamindra fo, Tsi-Toha sy Mahery indrindra, Mahita ny zavatra rehetra, Mahafantatra ny zavatra rehetra, Mahefa ny zavatra rehetra, Masimandidy, Ilay Tokana Loharanon’aina sy Loharanom-Pitahiana, ary Tonga lafatra.


Ary araka ny teny Fikasan’Andriamanitra, Iahosoa Masina (Jesoa Ilay Mesia), Zanakandriamanitra, Tena Andriamanitra ary Tena Olombelona, Ilay Teny tonga nofo, Ilay Mpaminany lehibe indrindra, Ilay Mpisorona be Mandrakizay, Ilay Mpanjaka Masina indrindra, Ilay Tokana Mpamonjy izao Tontolo izao, izay mivavaka mandrakariva ho antsika eo ankavanan’ ny Ray Tsitoha any an-danitra, Ilay Mpanjakan’ ny mpanjaka sy Tompon’ ny tompo no Mpiaro an’ i Madagasikara, hatramin’ ny namoronan’Andriamanitra ny tany.


Araka ny Teny Fikasan'Andriamanitra, voalazan' ny maminany efa hatry ny ela, dia hoy Jesoa Tompo: Ahy i Madagasikara ! Efa eo ampelatanako izy ! Mpiady mahery Aho ! Izaho no Foloalindahy sy miady mandresy! Izay manisy ratsy an'i Madagasikara dia tsy maintsy miala avy eto. Izaho YHWH no hifandahatra aminy, na inona na inona hevitry ny hafa. Tsy misy afaka hifandahatra amin' ny hevitr'Andriamantra ny aminy. Ary Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, no Tompon’ ny Fahefana sy ny Fanjakana, ary Izy no mampindrana izany amin’ ny tompontany mba hanaovany ny Sitrapon’Andriamanitra...


(hitohy)Prince Dr. Ndriana RABARIOELINA, 
Filohan' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikara.
 (c) Copyright

FANJAKAN' I MADAGASIKARA

FANJAKAN' I MADAGASIKARA :


LALAM-PANORENANA VAOVAO MANAJA AN' I ZANAHARY ARY MANARAKA NY SOATOAVINA SY KOLOTSAINA ETO MADAGASIKARA:


Araka ny Teny Fikasan'Andriamanitra dia hajoron'Andriamanitra eto amin' ny tany sy ny firenena ny FANJAKAN' I MADAGASIKARA, fanjakam-pisorona. Miova ny tantara. Mivadika ny pejy. Izany Fanjakan' i Madagasikara izany dia miainga amin'ny Lalàm-Panorenana vaovao miori-paka sy manaja ny Tantara, ny Soatoavina ary ny Kolotsaina eto Madagasikara, mba hisian’ ny tena fampandrosoana marina, azo antoka, mirindra, mifandanja, isam-paritra, mafy, ary maharitra.

Ny anaran’ izany fanjakana vaovao izany dia FANJAKAN’ I MADAGASIKARA.
Tany Masina Madagasikara, ary Firenena Masina ny tompontany ao aminy. Ary ireto avy ireo Soatoavina Fito iorenan’ izany Fiaraha-monina vaovao eto Madagasikara dia:

1) ny Fanajàna an’I Zanahary Mpanao ny Lanitra sy ny Tany, sy ny mpiara-monina, ary ny tontolo iainana, 2) Ny Hasina, 3) Ny Fihavànana, 4) ny Fahamarinana, 5) Ny Firaisankina, 6) ny Fiarovana ny Tanindrazana, 7) Ny Fiarovana ny Fiandrianam-Pirenena.

Ho hita ao anatin’ izany lalàm-panorenana sy fanjakana vaovao izany ny fandraisana anjara ny ankolafin-kery rehetra eto amin’ ny firenena, toy ny teratany any ambanivohitra, ny mpiasam-panjakana na tsy miankina, ny mpandraharaha, ny avara-pianarana, ny any am-pitandranomasina, ny raiamandreny ara-panahy, ary indrindra ny Ampanjaka rehetra manerana ny faritra eto Madagasikara.

TANY MASINA I MADAGASIKARA!

Antananarivo, 20 Mey 2010.


Ny Andriana Reverend Doctor RABARIOELINA Ndriana,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikara.


(c) copyright.